JAVA番号网站

JAVA番号网站

小儿一字,温醋汤调下,立吐出涎,便醒。一枚用三日,以此为准。

为末,糊丸梧子大。亦能柔五金,干汞,转硫黄,伏粉霜。

先以布拭干,勿见风,日三。恭曰∶饵玉当以消作水者为佳。

硫黄四两,花蕊石一两。此二石俱似磁石,只是吸铁不得。

大者十余斤,小者三、四斤,须斋祭取之,捣末服。时珍曰∶方解石与硬石膏相似,皆光洁如白石英,但以敲之段段片碎者,为硬石膏;块块方棱者,为方解石,盖一类二种,亦可通用。

 每空心米饮下五、七十丸。颂曰∶雄黄治疮疡尚矣。

Leave a Reply